Privacy policy


PRIVACY POLICY

Optisolve Incassoservices hecht veel waarde aan de privacy van de natuurlijke- en rechtspersonen waarmee zij een samenwerking behoudt. Wij kunnen u dan ook garanderen dat wij zorgvuldig omgaan met het gebruik van persoonsgegevens.

Omdat wij te maken hebben met gevoelige persoonsgegevens, zijn wij ons bewust van de eisen en verplichtingen die staan beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Technische en organisatorische maatregelen die wij hebben doorgevoerd voldoen dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij zijn ten allen tijden up-to-date inzake recent doorgevoerde en geïmplementeerde privacywetten of aanpassingen van huidige privacywetten. De reden hiervoor is om de privacy van natuurlijke- en rechtspersonen waarmee wij een samenwerking behouden, te kunnen waarborgen.

Verwerking van persoonsgegevens

De door ons ontvangen en verwerkte persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de doelen waarvoor deze gegevens ter beschikking zijn gesteld.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens zullen niet aan derden, uitgezonderd van partijen die betrokken zijn bij de werkzaamheden, ter beschikking worden gesteld tenzij dit noodzakelijk wordt geacht voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of hier een gerechtelijk bevel ten grondslag ligt.

AANVULLEND: VERWERKINGSOVEREENKOMST
In aanvulling op de algemene voorwaarden van Optisolve Incassoservices zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Deze opdrachtnemersovereenkomst heeft betrekking op het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer (Optisolve Incassoservices) tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het innen van achterstallige betalingen jegens opdrachtgever als gevolge van niet betalende natuurlijke- en rechtspersonen of andere afnemers van een door de opdrachtgever aangeboden product.

In aanmerking nemende dat opdrachtgever beschikt over persoonsgegevens, te weten naam, adres, woonplaats en aanvullende contactgegevens van haar debiteuren die verzameld zijn als gevolg van het niet naleven van de betaalplicht die debiteur tegenover opdrachtgever heeft.

Opdrachtgever heeft opdrachtnemer ingeschakeld als rechtspersoon voor het incasseren van achterstallige betalingen en hierdoor heeft de opdrachtnemer toegang tot deze persoonsgegevens.

Beide partijen hebben kennis genomen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zijn gezamenlijk gehouden om binnen de wettelijke eisen haar werkzaamheden naar behoren te verrichten.

Partijen zijn gehouden zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te houden. Voor zover de afspraken tussen partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens;
Opdrachtnemer en degenen die onder diens gezag werkzaamheden uitvoeren, zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden en het is verboden om deze gegevens met derden die geen deel uitmaken van de opdracht;

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt volgens de instructies van de opdrachtgever;
De opdrachtnemer zorgt voor een optimale en passende beveiliging van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen van zowel technische maatregelen en organisatorische maatregelen;
Optisolve Incassoservices heeft ter bescherming van de persoonsgegevens technische maatregelen zoals firewalls, virus-scanners, met sterke wachtwoorden beschermde accounts ingevoerd;
Daarnaast heeft Optisolve Incassoservices ook organisatorische maatregelen zoals het registreren van bezoekers, het screenen van nieuwe medewerkers, en het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur ontwikkeld. Opdrachtnemer is tevens gehouden tot het up-to-date houden van haar apparatuur.

Medewerkers in dienst van opdrachtnemer of derden die opdracht van opdrachtnemer werkzaamheden verrichten zijn geïnstrueerd over de inhoud van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze personen zijn ook gehouden om naar deze wettelijke eisen te handelen.

In geval van ontwikkeling van bedrijfsprocessen zal er worden gehandeld volgens het zogenaamde “privacy by design” en “privacy by default” principe. Opdrachtnemer zal bedrijfsmatige ontwikkelingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming blijven volgen en indien nodig zijn bedrijfsprocessen hierop aanpassen. Opdrachtnemer maakt alleen gebruik van de persoonsgegevens die geacht zijn om haar beoogde werkzaamheden uit te voeren.

Opdrachtnemer mag persoonsgegevens alleen gebruiken in opdracht van de opdrachtgever, voor het door de opdrachtgever vastgestelde doel. Opdrachtnemer mag de gegevens dus niet gebruiken voor eigen marketing, promotie en doeleinden. Opdrachtnemer mag gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij met toestemming en in opdracht van opdrachtgever;

De opdrachtnemer mag de gegevens niet gebruiken buiten de Europese Unie;
Indien een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal de opdrachtnemer direct (en in ieder geval binnen 24 uur) de opdrachtgever per e-mail op de hoogte brengen. De opdrachtnemer zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren;
De looptijd van deze opdrachtnemersovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat dit gelijk is aan die van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

De opdrachtnemer moet bij beëindiging van haar werkzaamheden op het gebied van het gebruik van persoonsgegevens al deze gegevens verwijderen of retourneren aan de opdrachtgever, tenzij Europese regelgeving het recht van de lidstaat verplicht tot het bewaren van deze persoonsgegevens;
De opdrachtnemer is ten allen tijde verplicht medewerking en uitvoering te verlenen de bepalingen van art. 15 t/m 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De opdrachtnemer dient alle informatie met betrekking tot deze samenwerkingsovereenkomst beschikbaar te stellen aan opdrachtgever. Indien een handeling, volgens de opdrachtnemer, in strijd is met relevante wetgeving, dient de opdrachtnemer onmiddellijk de opdrachtgever op de hoogte stellen.

Indien een opdrachtnemer een (rechts)persoon machtigt of aanstelt om haar werkzaamheden te verrichten of zijn belangen te behartigen, dient deze zich te houden aan dezelfde verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. Indien deze (rechts)persoon de verplichtingen tot gegevensbescherming niet nakomt, zal de opdrachtnemer volledig aansprakelijk zijn jegens de opdrachtgever.

Aan deze opdrachtnemersovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. Optisolve Incassoservices is tevens niet aansprakelijk te stellen voor fouten, ontbreken van informatie of andere onjuistheden.

Heeft u hieromtrent nog verdere vragen of een opmerking? U kunt deze indienen via info@optisolve.nl. Wij proberen u zo spoedig mogelijk van een reactie voorzien.