Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN OPTISOLVE INCASSOSERVICES

TOEPASSINGSBEREIK
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en facturen die vanuit Optisolve Incassoservices ter hand gesteld zijn aan haar opdrachtgevers of derde partijen die gebruik willen maken van de diensten die Optisolve Incassobureau aanbiedt. Deze diensten hebben betrekking tot de uitvoering van het innen van achterstallige gelden, debiteurenbeheer, indienen van fiscale aangiftes, uitvoeren alsdan begeleiden inzake juridische werkzaamheden en het uitbrengen van advies.

DEFENITIES
1.1 Opdrachtnemer: Rechtspersoon die voor de opdrachtgever werkzaamheden verricht. In deze algemene voorwaarden is dat Optisolve Incassoservices.
1.2 Opdrachtgever: Een natuurlijk- of rechtspersoon die met Optisolve Incassoservices een overeenkomst aangaan voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals genoemd bij ‘TOEPASSINGSBEREIK’.

ALGEMEEN
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en facturen tot het verlenen van diensten op het gebied van incasseren van achterstallige en openstaande gelden en het verstrekken van juridisch advies.
2.2 Alvorens tot het verlenen van deze diensten over te gaan dienen opdrachtgever en opdrachtgever een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.
2.3 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Optisolve Incassoservices slechts bindend indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Afspraken met of toezegging van een medewerker van Optisolve Incassoservices zijn voor Optisolve Incassoservices slechts bindend indien zij deze afspraken of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.

TARIEVEN
3.1 De tarieven worden onderling tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald en vervolgens opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.
3.2 Optisolve Incassoservices behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen, welke tevens gelden voor lopende opdrachten. Optisolve Incassoservices zal de opdrachtgever hier schriftelijk over berichten.
3.3 Optisolve Incassoservices heeft een afzonderlijke derdengeldenrekening.
3.4 Afdracht van de derdengelden geschiedt conform de afspraken zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst, doch uiterlijk 1 kalendermaand na ontvangst van desbetreffende derdengelden.
3.5 Conform de gesloten samenwerkingsovereenkomst houdt Optisolve Incassoservices provisie in op de geïncasseerde derdengelden en draagt het restant af aan de opdrachtgever.

WERKZAAMHEDEN
4.1 Indien de opdrachtgever en Optisolve Incassoservices de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, machtigt opdrachtgever Optisolve Incassoservies tot het incasseren van een vordering, om vervolgens in haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het inzicht van Optisolve Incassoservices noodzakelijk zijn. De machtiging houdt onder meer in:

het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur;
het aan de debiteur in rekening brengen van rente en wettelijke incassokosten;
het ontvangen van gelden;
het treffen van een betalingsregeling;
het doen starten van een procedure voor het gerechtelijke traject;

4.2 Rechtsmaatregelen worden alleen na toestemming van opdrachtgever genomen.
4.3 Indien Optisolve Incassoservices namens opdrachtgever een juridische procedure start, zal Optisolve Incassoservices opdrachtgever een voorschotnota doen toekomen. De hoogte van deze voorschotnota is afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom.
4.4 Optisolve Incassoservices behoudt ten allen tijde het recht haar werkzaamheden te beëindigen, indien blijkt dat zonder procedure geen betaling is te verkrijgen en de debiteur de vordering betwist.
4.5 Optisolve Incassoservices zal nimmer aansprakelijk zijn voor valutaverliezen.
4.6 Aan opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht conform de samenwerkingsovereenkomst.
4.7 Er is sprake van een betaling indien de debiteur de vordering aan Optisolve Incassoservices dan wel rechtstreeks aan opdrachtgever heeft voldaan. Onder betaling wordt verstaan: een door opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie of een compensatie van de vordering.
4.8 Indien Optisolve Incassoservices extra kosten van de debiteur vordert en int boven de hoofdsom en de rente, dan komen deze kosten geheel toe aan Optisolve Incassoservices.
4.9 Een vordering wordt voor het berekenen van provisie als betaald aangemerkt indien de datum van verwerking bij Optisolve Incassoservices is gelegen drie dagen voor de datum van bijschrijving op rekening van opdrachtgever. Zonodig kan Optisolve Incassoservices een betalingsbewijs verlangen. De termijn van drie dagen geldt niet indien de debiteur de vordering contant aan opdrachtgever voldoet.
4.10 Indien opdrachtgever een opdracht terugtrekt, buiten Optisolve Incassoservices om een betalingsregeling sluit, met debiteur een schikking treft danwel een verdere behandeling door Optisolve Incassoservices in de weg staat, is Optisolve Incassoservices gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering provisie in rekening te brengen met een minimum van € 50,00.
4.11 Opdrachtgever machtigt Optisolve Incassoservices iedere door haar ontvangen betaling namens de opdrachtgever eerst aan Optisolve Incassoservices te voldoen voor al hetgeen opdrachtgever aan Optisolve Incassoservices is verschuldigd.

BEWAARPLICHT
5.1 Optisolve Incassoservices is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan opdrachtgever te retourneren.

NALATIGHEID OPDRACHTGEVER
6.1 Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, is Optisolve Incassoservices gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige tussen partijen bestaande overeenkomst op te schorten totdat de verplichtingen voldaan zijn.

AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Optisolve Incassoservices is verplicht een inspanning te verrichten om de opdracht naar behoren uit te oefenen en kan dus nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald resultaat.
7.2 De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.3 Optisolve Incassoservices is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verrichtingen of nalatigheid van haar werknemers of van derden die in haar opdrachten werkzaamheden verrichten.
7.4 In geval van overmacht is Optisolve Incassoservices niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: calamiteiten welke zijn ontstaat zonder toedoen van Optisolve Incassoservices of dat van door haar ingeschakelde derden.
7.5 Opdrachtgever is gehouden Optisolve Incassoservices zo snel mogelijk in kennis te stellen indien zij in een lopende zaak een betaling heeft ontvangen. Dit dient schriftelijk te geschieden.
7.6 Optisolve Incassoservices zal nimmer aansprakelijk zijn voor valutaverliezen.

BETALING
8.1 Betaling van de door Optisolve Incassoservices gefactureerde bedragen jegens opdrachtgevers dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
8.2 Bij niet-, niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever binnen de door Optisolve Incassoservices ingevolge deze voorwaarden gestelde termijn, verkeert opdrachtgever ingevolge het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in verzuim en is het volledige, nog openstaande bedrag ten gunste van Optisolve Incassoservices terstond opeisbaar, terwijl opdrachtgever daarenboven gehouden zal zijn om aan Optisolve Incassoservices een rentevergoeding te betalen van 1% per maand. Daarnaast behoudt Optisolve Incassoservices onverminderd het recht om ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen dan wel zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
8.4 Optisolve Incassoservices is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor betreffende opdrachtgever in bezit heeft.

VERPLICHTING OPDRACHTGEVER
9.1 Opdrachtgever dient Optisolve Incassoservices zo snel mogelijk in kennis te stellen indien zij in een lopende zaak een betaling ontvangt.
9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van een rechtsgeldige vordering.
9.3 Indien opdrachtgever Optisolve Incassoservices opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden is opdrachtgever verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte en volledige gegevens.
9.4 Opdrachtgever is verplicht alle door Optisolve Incassoservices aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen dan wel ter beschikking te stellen.

PERSOONSGEGEVENS
10.1 Opdrachtgever is verwerkingsopdrachtgever zoals beschreven staat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever is hiermee volledig verantwoordelijk voor de bescherming van de (persoons)gegevens die worden verstrekt al dan niet worden verwerkt door Optisolve Incassoservices.
10.2 Optisolve Incassoservices zal enkel en alleen ontvangen persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld. Optisolve Incassoservices mag deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.
10.3 Persoonsgegevens zullen alleen aan derden ter beschikking worden gesteld indien daar voor een wettelijke plicht ten grondslag ligt, zoals in het kader van een juridisch onderzoek. Verstrekken van gegevens is slechts toegestaan indien het in belang van de opdracht is.
10.4 Opdrachtgever vrijwaart Optisolve Incassoservices van alle claims die ontstaan indien er niet naar volledigheid en/of nalatigheid wordt gehandeld zoals beschreven volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
10.5 Opdrachtgever stemt in met het feit dat Optisolve Incassoservices de door haar aangeleverde persoonsgegevens gebruikt om haar werkzaamheden uit te voeren.

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE
11.1 Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.